Vi har uppdaterat våra villkor

Fullständiga villkor kan du läsa här
Du kan läsa om de huvudsakliga förändringarna under “Villkor”, som du finner längst ned på sidan.
Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.
Hälsningar,
WyWallet

OK

Villkor

Här kan du hitta WyWallets kundvillkor och även information om hur vi hanterar cookies.

Den 23 mars 2018 har vi uppdaterat våra villkor med anledning av att tjänsten upphör den 25 maj 2018. De huvudsakliga förändringarna är de nya kraven kring hantering av personuppgifter samt ett förtydligande vid uppsägning för kunder som har WyWallet faktura och WyWallet Konto.
För nya kunder kommer dessa villkor att gälla direkt och för befintliga kunder kommer de att bli gällande från och med den 25 maj 2018.
Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.


 

Allmänna villkor

Villkor för WyWallet

(gäller från och med den 23 mars 2018 med anledning av att tjänsten upphör den 25 maj 2018)

1, Allmänt
PayEx Sverige AB, org.nr. 556735-5671, 621 88 Visby, (”PayEx”), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för konsument (”Kund”) att genomföra transaktioner via mobiltelefonen, (”WyWallet”). Nedan anges de villkor som gäller för anslutning till WyWallet, (”Villkoren”). För att få tillgång till WyWallet behöver Kund registrera sig enligt PayEx registreringsrutiner. Genom att registrera sig och därmed acceptera Villkoren ingår Kund och PayEx ett avtal, (”Avtalet”), som berättigar Kund att använda WyWallet och ett därtill hörande e-pengakonto (”Kontot”). Avtalet anses även ingått och Villkoren accepterade i samband med konsuments användning av WyWallet. Villkoren och Avtalet gäller då vid sådan användning. Avtalet är avfattat på svenska och all kommunikation mellan parterna i anledning av Avtalet ska ske på svenska.WyWallet är en mobil betaltjänst som kan användas för att betala för köp av varor och tjänster hos handlare som ingått avtal med PayEx, (”Handlare”). Alla transaktioner som genomförs med WyWallet sker i svenska kronor.PayEx har tillstånd från Finansinspektionen (Box 7821, 103 97 Stockholm), www.fi.se, att tillhandahålla bl.a. inkasso, betaltjänster, e-pengar och finansiella tjänster.

2. Krav för Kontot
För att kunna registrera sig och använda WyWallet måste konsumenten uppfylla följande krav:

a) fyllt 16 år (eller fått målsmans skriftliga godkännande);

b) vara folkbokförd i Sverige;

c) ha identifierat sig på sätt som PayEx anvisat;

d) inneha ett mobilabonnemang eller kontantkort från en mobiloperatör i Sverige som ingått avtal med PayEx; och

e) inte ha en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381).

3. Hantering av Kontot
Kund kan administrera WyWallet genom att logga in på www.wywallet.se/konto (”Mina Sidor”)Kund ska utan dröjsmål ändra eller radera sitt mobiltelefonnummer eller uppgift om anslutet bank- eller kreditkort via Mina Sidor om Kund:

a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

b) har sagt upp sitt mobilabonnemang;

c) överlåter sitt mobilabonnemang till annan; eller

d) byter bank eller kortutgivare.

Kund ska underrätta PayEx via kundtjanst@wywallet.se eller per telefon om Kund ändrar namn eller folkbokföringsadress. Vid ändring av namn ska Kund till PayEx även skicka in nytt personbevis.

4. Allmänna begränsningar i Kunds användande av Kontot
Kund ska endast registrera WyWallet för eget bruk. WyWallet och Kontot är personliga och får endast användas av Kund. Om Kund lämnar ut mobiltelefon, kod eller lösenord på ett sätt som möjliggör för annan att genomföra en transaktion via mobiltelefonen ansvarar Kund för sådan transaktion såsom för sin egen.Kund garanterar att den information som lämnas vid registrering av WyWallet är korrekt och fullständig. Kund får inte använda WyWallet i strid med Avtalet, svensk lag eller på sätt som enligt PayEx bedömning utgör missbruk av WyWallet eller Handlares, banks eller kortutgivares verksamhet.

5. Beloppsbegränsningar
PayEx tillämpar av säkerhetsskäl beloppsbegränsningar som begränsar den summa som kan betalas med WyWallet per transaktion, dygn eller annan tidsperiod. Aktuella beloppsbegränsningar framgår av www.wywallet.se.

6. Betalsätt
Kund kan köpa varor och tjänster hos Handlare på plats i butik, online i webbshop eller mobilapplikation, eller genom SMS och betala med WyWallet Mobiloperatörsfaktura, Kontot eller WyWallet Faktura. Kund som har ingått abonnemangsavtal med Handlare kan även använda sig av WyWallet Automatisk Betalning för betalning.

WyWallet Mobiloperatörsfaktura: För att Kund ska kunna välja att betala sina köp hos Handlare via faktura från sin mobiloperatör eller genom debitering av sitt kontantkort krävs att mobiloperatören är ansluten till WyWallet Mobiloperatörsfaktura samt att Kund uppfyller de villkor som från tid till annan uppställs av Kunds mobiloperatör. Ytterligare specifika villkor som gäller för WyWallet Mobiloperatörsfaktura framgår av avsnitt 26 nedan.

Kontot: För att Kund ska kunna välja att betala med Kontot krävs att Kund fyller på och/eller ansluter sitt bank- eller kreditkort till Kontot via Mina Sidor. Genom att ansluta sitt bank- eller kreditkort till Kontot via Mina Sidor eller ordna med automatisk påfyllnad ger Kund PayEx rätt att debitera bank- eller kreditkortet när Kund godkänner en transaktion eller när den automatiska påfyllningen utförs. Vid påfyllnad via bank- eller kreditkort tillämpar PayEx ett minsta belopp för påfyllnad, vilket kan innebära att insättningen kan bli större än den faktiska transaktionen. Automatisk påfyllning kan avslutas eller ändras av Kund genom Mina Sidor. För att Kund ska kunna betala sina köp hos Handlare via Kontot krävs det att det finns täckning för köpet på Kontot och/eller anslutet kort. Kund ansvarar för att förse PayEx med korrekt och aktuell information avseende anslutet bank- eller kreditkort, att se till att det finns täckning på anslutet bank- eller kreditkort samt att Kund inte överskrider någon avtalad kreditgräns vid godkännande av en transaktion. PayEx ansvarar inte för eventuella avgifter som bank kan komma att ta ut i samband med Kunds insättning på Kontot. Kund har enligt 4 kap. 5 § lag (2011:755) om elektroniska pengar inte rätt till ränta på pengar på Kontot.

WyWallet Faktura: För att kunna använda WyWallet Faktura för att betala sina köp hos Handlare krävs, i tillägg till de krav som uppställs i avsnitt 2 ovan att Kund:

 • har fyllt 18 år;
 • inte har god man eller förvaltare; och
 • godkänns vid kreditprövning enligt den kreditmall som PayEx vid var tid tillämpar.

PayEx gör kreditprövning enligt ovan först sedan Kund valt WyWallet Faktura. Ytterligare specifika villkor som gäller för WyWallet Faktura framgår av avsnitt 27 nedan.

WyWallet Automatisk Betalning: En Handlare kan på uppdrag av Kund genom tjänsten WyWallet Automatisk Betalning löpande debitera Kund för vara eller tjänst som Handlare tillhandahåller Kund inom ramen för ett med Kund ingånget abonnemangsavtal. WyWallet Automatisk Betalning förutsätter att Kund via WyWallet lämnat PayEx sitt samtycke för en sådan löpande debitering. Kund är införstådd med att PayEx inte har någon skyldighet att verifiera eller bekräfta det belopp som från tid till annan debiteras Kund via WyWallet på grund av abonnemangsavtalet mellan Kund och Handlare. Kund är vidare införstådd med att debiterat belopp kan variera i storlek. Kund kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom Mina Sidor eller genom att kontakta Handlaren. Kunds betalningsskyldighet gentemot Handlaren enligt abonnemangsavtalet kvarstår även om Kund återkallar sitt samtycke enligt detta avsnitt. Handlare kan då kräva betalning av Kund på annat sätt än genom WyWallet.

Kund kan ta ut pengar från Kontot mot en uttagsavgift motsvarande PayEx skäliga kostnader för att genomföra uttaget. Vid uttag kan pengarna överföras till det bank-, person- eller plusgirokonto i Sverige som Kund anvisat. Pengarna överförs direkt efter clearing från Kunds bank.

7. Godkännande, genomförande och återkallande av transaktioner
7.1 Godkännande
Kund är ansvarig för samtliga transaktioner som görs av Kund via WyWallet. Kund måste godkänna sin transaktion genom att skicka en SMS-instruktion till Handlaren eller på annat sätt godkänna transaktionen. Genom att godkänna en transaktion samtycker Kund till att aktuellt belopp debiteras Kund.

7.2 Genomförande
När en transaktion godkänns av Kund mottar PayEx en oåterkallelig betalningsorder. Vid mottagande av betalningsordern utför PayEx transaktionen och överför det aktuella beloppet till mottagaren.Det tar som längst ett fåtal sekunder för PayEx att genomföra en transaktion. PayEx garanterar dock inte att tjänsten är fri från fel eller förseningar, se avsnitten 13 och 21 nedan.

7.3 Återkallande
Efter PayEx mottagande av en betalningsorder gällande en transaktion som initierats av Kund är det inte möjligt för Kund eller PayEx att återkalla transaktionen.Om Kund angivit fel betalningsmottagare ska PayEx vidta rimliga åtgärder för att hjälpa Kund att återfå beloppet. PayEx har rätt att ta ut skälig avgift av Kund för täckande av PayEx kostnader i samband med sådana vidtagna åtgärder.

8. Ej genomförda eller felaktiga transaktioner
8.1 Transaktion som initierats av Kund
PayEx ansvarar gentemot Kund för att en betalningsorder som Kund initierat utförs korrekt. Om en transaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt ska PayEx, för det fall debitering skett, utan onödigt dröjsmål till Kund återbetala beloppet för den bristfälliga transaktionen.Om Kund initierat en betalningsorder och transaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt ska PayEx på begäran av Kund så snart som möjligt försöka spåra transaktionen och underrätta Kund om resultatet.

8.2 Transaktion som initierats av eller via Handlare
PayEx ansvarar gentemot Kund för en transaktion som inte genomförts eller som genomförts bristfälligt och som initierats av eller via Handlare, förutom i de fall som Handlares betaltjänstleverantör ansvarar enligt 5 kap. 27 § lag (2010:75) om betaltjänster. Då PayEx ansvarar för transaktionen ska PayEx, för det fall debitering skett, till Kund återbetala beloppet för den bristfälliga transaktionen.PayEx ansvarar gentemot Kund för sådana avgifter och räntor som Kund ska betala till följd av att en transaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt.Ifråga om ansvar för av Handlare köpt vara eller tjänst hänvisas till avsnitt 11 nedan.

9. Avgifter
PayEx får ta ut de avgifter som framgår av gällande prislista, vilken finns tillgänglig på www.wywallet.se. Avgifterna kan tas ut antingen genom att PayEx debiterar anslutet bank- eller kreditkort eller genom faktura som tillställs Kund. Kund står för samtliga trafikkostnader, såsom kostnader för SMS och överföring av data, när Kund använder Kontot.

10. Nekad transaktion
PayEx förbehåller sig rätten att neka till att utföra en transaktion om PayEx har skälig anledning att tro att transaktionen står i strid med Avtalet eller svensk lag.PayEx ska underrätta Kund utan oskäligt dröjsmål om en transaktion har nekats och, om möjligt, ange skälen för vägran samt vad som krävs för att transaktionen ska kunna genomföras. Om det finns skälig grund för att neka en transaktion har PayEx rätt att ta ut en särskild avgift för sådan underrättelse i enlighet med lag (2010:751) om betaltjänster.

11. Handlarens ansvar
Handlaren är ensamt ansvarig gentemot Kund för eventuella fel och förseningar avseende den köpta varan eller tjänsten. Reklamationer, krav (inklusive krav på återbetalning från Handlaren) och frågor kring den köpta varan eller tjänsten ska således riktas direkt mot Handlaren.

12. Transaktionshistorik
Kunds transaktionshistorik finns tillgängliga för Kund på Mina Sidor.Kund ska snarast efter det att transaktionsdata finns tillgängligt för Kund underrätta PayEx via kundtjanst@wywallet.se eller per telefon till kundtjänst hos Kundens mobiloperatör om felaktigt genomförda transaktioner.

13. Driftsavbrott och support
PayEx tillhandahåller åtkomst till WyWallet varje dag dygnet runt. PayEx garanterar dock inte att tjänsten är fri från fel och avbrott under denna tid.PayEx förbehåller sig rätten att stänga åtkomsten till WyWallet för att utföra service, uppdateringar eller tekniska förändringar avseende tjänsten.

14. Säkerhet
14.1 Hantering av lösenord
Kund åtar sig att välja lösenord (för användning på Mina Sidor) som saknar koppling till Kunds namn, adress, person- och telefonnummer eller annan liknande information som är enkel att få tillgång till samt att inte avslöja lösenordet för obehörig person.Kund åtar sig vidare att inte förvara anteckning av lösenord nära eller på den utrustning, exempelvis mobiltelefon, mobil webbterminal eller dator, som kan användas för åtkomst till Mina Sidor.Om utrustning som kan användas för att få åtkomst till WyWallet försvunnit eller stulits eller om Kund misstänker att någon obehörig person har fått kännedom om lösenord eller att WyWallet använts av någon obehörig person ska Kund snarast möjligt ändra sitt lösenord genom Mina Sidor genom att följa där gällande anvisningar. Kund ska även snarast underrätta PayEx via kundtjanst@wywallet.se eller per telefon till kundtjänst hos Kundens mobiloperatör. Om Kunds mobiltelefon försvunnit eller stulits ska Kund dessutom underrätta sin mobiloperatör.

14.2 Rätt att spärra åtkomst till WyWallet
PayEx förbehåller sig rätten att spärra Kunds åtkomst till WyWallet om PayEx har anledning att misstänka att:

a) WyWallet av tekniska skäl inte kan användas på ett säkert sätt; eller

b) WyWallet använts obehörigen, t.ex. att någon obehörig person har tillgång till Kontot.

Om PayEx har för avsikt att spärra WyWallet eller Kontot enligt ovan ska PayEx informera Kund om detta och skälen till spärren innan WyWallet eller Kontot spärras eller, om det inte är möjligt, så snart efter det WyWallet eller Kontot spärrats. Sådan information ska dock inte lämnas om det skulle vara i strid med lag eller annars är motiverat av säkerhetsskäl att underlåta att informera Kund.

Vad gäller rätt att spärra möjligheten att använda WyWallet Faktura hänvisas till avsnitt 27.8 nedan.

14.3 Ansvar för obehöriga transaktioner
Kund åtar sig att:

a) skydda lösenord i enlighet med avsnitt 14.1 ovan;

b) underrätta PayEx snarast efter det att Kund fått vetskap om att utrustning som kan användas för att få åtkomst till WyWallet försvunnit eller stulits eller att WyWallet/Mina Sidor använts av obehörig person;

c) endast använda WyWallet i enlighet med Avtalet.

Om obehörig transaktion har genomförts till följd av att Kund underlåtit att skydda sitt lösenord, ansvarar Kund för beloppet, dock högst 1 200 kronor. Om obehörig transaktion har genomförts till följd av att en förpliktelse enligt ovan, a) – c), åsidosätts genom grov oaktsamhet ansvarar Kund för hela beloppet, dock högst 12 000 kronor.

Kund ansvarar inte för något belopp till följd av en obehörig transaktion som utförts efter det att spärranmälan har meddelats PayEx. Detta gäller dock inte om Kund genom svikligt handlande bidragit till den obehöriga transaktionen.

Kund ansvarar för hela det belopp som debiterats Kund om Kund underlåtit att underrätta PayEx utan dröjsmål efter det att Kund fått vetskap om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om PayEx lämnat Kund information om transaktionen och Kund inte har underrättat PayEx inom 13 månader från det att beloppet debiterats Kund.

15. Återbetalning
Kund har rätt till återbetalning av belopp från PayEx härrörande från genomförd transaktion som initierats av eller via Handlare om:

a) transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med Kunds godkännande av transaktionen; och

b) transaktionens belopp överstiger det belopp Kund rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i Avtalet och övriga relevanta omständigheter.

Kund har dock inte rätt till återbetalning enligt ovan om Kund direkt till PayEx gett sitt godkännande till att transaktionen genomförs och antingen PayEx eller Handlaren lämnade information om den kommande transaktionen eller gjorde sådan information tillgänglig minst fyra veckor före den sista betalningsdagen.

Kund ska för rätt till återbetalning på PayEx begäran tillhandahålla information om alla relevanta omständigheter enligt punkterna a) och b) ovan.

Kund måste, för att ha rätt till återbetalning, framställa sådan begäran inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. PayEx ska inom tio bankdagar från mottagen begäran antingen återbetala beloppet eller ange skälen till varför återbetalning vägras.

16. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende WyWallet tillhör PayEx eller dess underleverantörer. Kund får inte kopiera, ändra, överföra, tillgängliggöra eller på något annat sätt nyttja sådana rättigheter annat än att för att använda WyWallet i enlighet med Avtalet.

17. Hantering av personuppgifter
Som personuppgiftsansvarig behandlar PayEx personuppgifter om Kund namn, adress, personnummer, e-post, mobilnummer och transaktionsinformation.Uppgifterna kommer inte att säljas. Uppgifterna kommer inte heller att överföras till andra företag för marknadsföringsändamål, om inte Kund har gett uttryckligt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till ett specifikt företag från vilket Kund önskar ta emot erbjudanden.Ändamålen med behandling av uppgifterna är att:- fullgöra PayEx förpliktelser enligt Avtalet, till exempel möjliggöra kundservice, fakturering, tillhandahålla transaktionshistorik och göra kreditbedömningar;- fullgöra PayEx skyldigheter enligt lagar, regler och myndighetsbeslut (t.ex. att genomföra penningtvättskontroller eller lämna uppgifter till polisen);- från PayEx skicka information och erbjudanden till Kund, bland annat via e-post och sms/mms; samt- genomföra analyser för att utveckla och utvärdera PayEx tjänster och erbjudanden.

Om Kund inte vill få erbjudanden har Kund rätt och möjlighet att avstå från detta. Kund ska i så fall kontakta kundtjänst på kundtjanst@wywallet.se eller via brev till PayEx.

Uppgifterna kan lämnas ut till andra företag som på PayEx uppdrag hjälper PayEx att uppfylla ovanstående ändamål (så kallade personuppgiftsbiträden) . Företagen har genom avtal med PayEx förbundit sig att behandla uppgifterna med sekretess och på ett säkert sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mottagare kan exempelvis vara ett annat företag som PayEx anlitar för att hantera fakturering, kundservice, kreditgivning, redovisning mm. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till en Handlare (t.ex. om en transaktion behöver utredas). Sådana mottagare har aldrig rätt att behandla uppgifterna för sina egna syften, till exempel marknadsföring eller affärsutveckling.

Uppgifterna hämtas in från Kund själv och från andra parter, till exempel det statliga personadressregistret (SPAR) och Kunds mobiloperatör. PayEx värnar om Kunds integritet och skyddar alltid Kunds personuppgifter och följer gällande dataskyddslagstiftning.

PayEx kommer att bevara dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas om det är nödvändigt för att uppfylla vissa lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Genom sitt godkännande av Avtalet, inklusive dessa allmänna villkor, godkänner Kund att PayEx använder Kunds personuppgifter för de ändamål och på det sätt som här beskrivits.

Mer information om hur PayEx använder dina personuppgifter hittar du på http://payex.se/dataskydd/

17.1 Information om personuppgifter
Var och en har rätt att kostnadsfritt få information om behandling av personuppgifter som berör honom eller henne (så kallat registerutdrag) genom att begära sådan information. Önskar du ett registerutdrag ska du kontakta PayEx på kundtjanst@wywallet.se PayEx kommer efter anmälan från Kund eller på eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

17.2 Utlämnande av personuppgifter från Kunds operatör till PayEx
Kund samtycker till att Kunds mobiloperatör (det bolag med vilket Kund har ingått avtal om elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. mobila telefonitjänster) till PayEx utlämnar uppgift om Kunds fullständiga namn, personnummer eller motsvarande och adress (gatunamn, postnummer, postort).

Utlämnandet sker i syfte att underlätta för Kund vid dennes registrering för WyWallet.

Kunds mobiloperatör är personuppgiftsansvarig för utlämnandet av personuppgifterna till PayEx. Kund har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter mobiloperatören behandlar och hur mobiloperatören behandlar dessa. Kund har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som mobiloperatören behandlar.

Uppgift om mobiloperatörens identitet och kontaktuppgifter framgår av avtalet mellan Kund och mobiloperatören.

18. Kunds ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen
Kund har rätt att frånträda Avtalet, om detta ingåtts på distans, genom att skicka ett meddelande till kundtjanst@wywallet.se inom 14 dagar från den dag då Kund ingick Avtalet eller den senare dag då Kund fick del av information om Avtalets exakta innehåll.Kund som utövar sin ångerrätt ska senast 30 dagar efter det att meddelande skickats till PayEx återbetala utnyttjad kredit samt de kostnader som föranletts av krediten såsom upplupen ränta och eventuell uppläggningsavgift. Om Kund hunnit betala in avgifter för krediten ska PayEx till Kund återbetala avgiften senast 30 dagar efter det att PayEx mottagit meddelande om att Kund utövar sin ångerrätt.

19. Avtalstid och uppsägning
Avtalet träder i kraft när Kund registrerat sig för WyWallet och därmed accepterat Villkoren enligt avsnitt 1 ovan och gäller till och med 2018-05-25.

19.1 Kunds uppsägning
Kund har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom att kontakta kundtjänst på kundtjanst@wywallet.se. När uppsägningen kommit PayEx tillhanda ska PayEx utan oskäligt dröjsmål avsluta WyWallet.

19.2 PayEx uppsägning
PayEx har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom meddelande till Kund på sätt som anvisas i avsnitt 24 nedan om:

a) det kommer till PayEx kännedom att Kund inte längre uppfyller kraven för WyWallet i enlighet med avsnitt 2 ovan;

b) det kommer till PayEx kännedom eller PayEx har anledning att misstänka att Kund använder eller kommer att använda WyWallet i strid med Avtalet, svensk lag eller annan föreskrift;

c) om Kund väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet; eller

d) Kund avlider eller försätts i personlig konkurs.

PayEx har därutöver alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande med två månaders uppsägningstid från det att PayEx meddelat Kund därom på sätt som anvisas i avsnitt 24 nedan.

20. Ändring av Villkoren
PayEx har rätt att ändra Avtalet (innefattande Villkoren, tjänstens omfattning och funktion samt gällande prislista) oavsett tidpunkt. Meddelande om ändring ska skickas till Kund på sätt som anvisas i avsnitt 24 nedan. Ändringen träder i kraft tidigast två månader efter det att Kund meddelats ändringen. Om Kund inte accepterar föreslagen ändring har Kund rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan fram till den dag då ändringen föreslås bli tillämplig.

21. Ansvarsbegränsning
PayEx kan inte garantera att Kund har åtkomst till WyWallet och kan genomföra transaktioner utan avbrott. Kund är införstådd med att tjänstens tillgänglighet kan påverkas av ett antal faktorer utanför PayEx kontroll, till exempel fel i det allmänna telefonnätet.PayEx ansvarar endast för WyWallet och Kontot och således inte för de tjänster eller åtaganden som i samband med Avtalet tillhandahålls eller utförs av Handlare, banker, kortutgivare eller annan.PayEx är vidare inte ansvarigt för skada eller förlust som uppstår till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om PayEx själv är föremål för, eller vidtar sådan konfliktåtgärd, under förutsättning att PayEx varit normalt aktsam.PayEx ansvarar, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt anses föreligga, vare sig för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma i anledning av detta Avtal.

22. Underleverantör

PayEx har rätt att anlita underleverantör att utföra tjänster i samband med administreringen av WyWallet eller WyWallet Faktura, exempelvis att hantera avier, betalningar och krav.

23. Överlåtelse

Kund får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan utan att i förväg inhämtat PayEx skriftliga samtycke.PayEx har rätt att utan samtycke från Kund överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till: (i) ett företag inom PayEx-koncernen, (ii) Kunds mobiloperatör eller det företag mobiloperatören utser, eller (iii) tredje man som förvärvat den verksamhet som WyWallet ingår i.

24. Meddelanden och information
Meddelanden till Kund kan skickas per e-post, som SMS till angivet mobilnummer eller visas på Mina Sidor. Meddelanden som skickats till Kund på ovan angivet sätt ska anses kommit Kund tillhanda senast påföljande dag.Den information som PayEx är skyldig att tillhandahålla Kund enligt lag (2010:75) om betaltjänster finns vid var tid tillgänglig på www.wywallet.se. Kund har rätt att på begäran få del av denna information i läsbar och varaktig form. Sådan begäran ska framställas skriftligen till PayEx,  621 88 Visby eller kundtjanst@wywallet.se alternativt per telefon på nummer 0771-22 50 50.

25. Klagomål och tvister
Kund kan lämna klagomål till PayEx via kundtjanst@wywallet.se eller per telefon till kundtjänst hos Kundens mobiloperatör. Kund kan även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet ska avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

26. Specifika villkor för WyWallet Mobiloperatörsfaktura
Genom WyWallet Mobiloperatörsfaktura förbinder sig Kund att betala enligt de betalningsvillkor som vid var tid följer av Kunds avtal med sin mobiloperatör (exempelvis mobiloperatörens abonnemangsvillkor, allmänna villkor eller annat avtal avseende betalningsvillkor). För närmare information om dessa betalningsvillkor hänvisas Kund till sin mobiloperatörs kundtjänst.Genom att använda WyWallet Mobiloperatörsfaktura samtycker Kund till att PayEx överlåter sin fordran mot Kund till WyWallet ansluten mobiloperatör som Kund vid tiden för köpet har ett giltigt avtal med avseende det mobiltelefonabonnemang eller kontantkort från vilket fordran härrör. Kund betalar för användande av WyWallet Mobiloperatörsfaktura med befriande verkan till sin mobiloperatör.

27. Specifika villkor för WyWallet Faktura

27.1 Standardiserad Europisk Konsumentinformation
Kund kan ta del av Standardiserad Europeisk Konsumentinformation på www.wywallet.se.

27.2 Kreditprövning vid ansökan om WyWallet Faktura
Om Kund väljer att betala med WyWallet Faktura är PayEx som kreditgivare skyldigt att enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) göra en kreditprövning innan Kund beviljas krediten. Som ett led i denna kreditprövning kan PayEx komma att inhämta en kreditupplysning. Om PayEx inhämtar en kreditupplysning får Kund en kopia av kreditupplysningen per post.PayEx förbehåller sig rätten att neka Kund att använda sig utav WyWallet Faktura efter genomförd kreditprövning. Kund har rätt att få veta orsaken till varför Kund nekas använda WyWallet Faktura.Vid godkännande av WyWallet Faktura beviljas Kund en maximal kredit om 1 000 kronor. Efter särskild överenskommelse mellan PayEx och Kund kan det maximala kreditbeloppet höjas till 10 000 kronor, eller det högre belopp som PayEx senare kan komma att meddela. Vid höjt kreditbelopp kan det krävas förnyad kreditprövning och ytterligare identifiering med hjälp av Bank-ID.

27.3 Användning av WyWallet Faktura
PayEx sänder månadsvis ut avi till Kunds folkbokföringsadress. Avierna innehåller uppgift om bland annat kreditbelopp, aviseringsavgift, eventuellt upplupen ränta och det lägsta belopp som ska betalas aktuell månad. På avin framgår även nya inköp och betalningar som gjorts sedan föregående avisering samt den övriga information ett kontoutdrag ska innehålla enligt konsumentkreditlagen (2010:1846).Avisering sker månadsvis i efterskott. Kund är skyldig att kontakta PayEx om någon avi uteblir för att kontrollera vilket belopp som förfaller till betalning aktuell månad och när betalning ska ske.

27.4 Amortering
Amortering av utnyttjat kreditbelopp ska ske varje månad till dess att hela kreditbeloppet har betalats. Det lägsta belopp som Kund ska amortera varje månad motsvarar 1/20 av det utestående kreditbeloppet, dock lägst 150 kronor med öresavrundning nedåt till närmaste krona. Är kreditbeloppet lägre än 150 kronor ska hela beloppet betalas.

Betalning avräknas i första hand från vid betalningstillfället förfallen ränta och obetalda avgifter. Det belopp som återstår därefter utgör amortering av krediten.

27.5 Avgifter och ränta WyWallet Faktura
27.5.1 Avgifter
Kund ska betala aviseringsavgift för de avier som skickas ut. Aviseringsavgiften är för närvarande 19 kronor per avi och 9 kronor per e-faktura.

Kund är, om PayEx begär det, skyldig att betala avgift för av Kund begärd kopia av avi eller för återbetalning av felaktig betalning med för närvarande 100 kronor.

27.5.2 Ränta
Om Kund betalar hela kreditbeloppet för nya inköp som debiterats kontot sedan föregående avisering debiteras ingen ränta på det beloppet.

Kund ska på vid var tid utnyttjat kreditbelopp betala en årlig ränta till PayEx motsvarande Riksbankens reporänta med tillägg av 13,5 procent. Räntan ska dock lägst uppgå till 15 procent per år.

PayEx har rätt att ändra räntesatsen för krediten om det är motiverat av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar PayEx inte skäligen kunnat förutse när Avtalet ingicks. PayEx är skyldigt att tillämpa detta villkor även till Kunds fördel.

27.5.3 Information om effektiv ränta
Om en kredit på 5 000 kronor betalas på 12 månader med 12 aviavgifter á 19 kronor och en ränta på 15 procent per år uppgår den effektiva räntan till 25,54 procent.

27.5.4 Dröjsmålsränta och ersättning vid utebliven betalning
PayEx har rätt till dröjsmålsränta vid sen betalning av Kund. Dröjsmålsräntan utgörs av ränta enligt avsnitt 27.5.2 ovan med tillägg av fem procent, det vill säga lägst 20 procent per år.

Vid försenad betalning debiteras Kund en förseningsavgift. Förseningsavgiften uppgår för närvarande till 125 kronor.

Vid utebliven betalning har PayEx rätt till skälig ersättning för sina kostnader för att driva in fordran med de belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Påminnelseavgiften uppgår för närvarande till 60 kronor och inkassoavgiften till 180 kronor.

27.6 Uppsägning
Enligt 19.1 och 19.2 har Kund respektive PayEx rätt att säga upp Avtalet. Oavsett om Kund eller PayEx säger upp Avtalet ska följande gälla:
Efter Avtalets upphörande ska återstående kredit betalas enligt gällande avtalsvillkor och betalplan.

27.7 Betalning i förtid
PayEx har rätt att löpande under avtalstiden göra förnyade kreditprövningar.PayEx har rätt att med omedelbar verkan låta krediten upphöra om Kund väsentligen brutit mot sina förpliktelser enligt Avtalet, innefattande men inte begränsat till att betala förfallen fordran, oavsett om sådan fordran överlåtits till ny borgenär, eller om det annars finns skälig anledning för PayEx att anta att Kund inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. PayEx ska genast meddela Kund beslut om upphörande av WyWallet Faktura.Om Kund gör kreditköp efter det att Kunds rätt att utnyttja Fakturan upphört är Kund skyldig att omgående till PayEx betala ersättning som motsvarar sådant kreditköp.Kredit som beviljats före Avtalets upphörande ska betalas enligt avsnitt 27.4, förutom i de fall som anges ovan i avsnitt 27.6.

27.8 Förnyade kreditprövningar och upphörande av WyWallet Faktura.
PayEx har rätt att löpande under avtalstiden göra förnyade kreditprövningar.PayEx har rätt att med omedelbar verkan låta krediten upphöra om Kund väsentligen brutit mot sina förpliktelser enligt Avtalet, innefattande men inte begränsat till att                        betala förfallen fordran, oavsett om sådan fordran överlåtits till ny borgenär, eller om det annars finns skälig anledning för PayEx att anta att Kund inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. PayEx ska genast meddela Kund beslut om upphörande av WyWallet Faktura.

Om Kund gör kreditköp efter det att Kunds rätt att utnyttja Fakturan upphört är Kund skyldig att omgående till PayEx betala ersättning som motsvarar sådant kreditköp.

Kredit som beviljats före Avtalets upphörande ska betalas enligt avsnitt 27.4, förutom i de fall som anges ovan i avsnitt 27.6.

27.9 Rätt att spärra WyWallet Faktura

PayEx förbehåller sig rätten att spärra Kunds möjlighet att använda WyWallet Faktura om det finns en väsentligt ökad risk för att Kund inte kan betala beviljad kredit.

Om PayEx har för avsikt att spärra möjligheten att använda WyWallet Faktura enligt ovan ska PayEx informera Kund på sätt som anvisas i avsnitt 14.2 ovan.

27.10 Betalningsplan Kund

har rätt att på begäran och utan kostnad få en sammanställning av PayEx som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

27.11 Överlåtelse PayEx

kan välja att överlåta sin fordran på Kund avseende WyWallet Faktura till annan kreditpartner som senare kan komma att meddelas. Kund kan endast betala med befriande verkan till PayEx eller annan av PayEx utsedd kreditpartner.

Villkor_2018-03_PDF


Gamla villkorsuppdateringar

Den 13 mars 2017 har vi uppdaterat våra villkor. De huvudsakliga förändringarna är att PayEx Sverige AB genom fusion ersätter 4T Sverige AB som avtalspart och övertar samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

För nya kunder som registrerar sig hos PayEx kommer dessa att gälla direkt och för befintliga kunder hos 4T kommer dessa villkor bli gällande från och med den 13 maj 2017.

Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.

Villkor_2017-03_PDF


 

Den 15 mars 2016 har vi uppdaterat våra villkor. För nya kunder som registrerar sig hos 4T kommer dessa att gälla direkt och för befintliga kunder kommer dessa villkor bli gällande från och med 15 maj 2016.

De huvudsakliga förändringarna i villkoren är att vi:

 • har förenklat WyWallet-tjänsten så att den inte längre innehåller en separat mobil-app. Appen ersätts helt av en ny mobil version av konto.wywallet.se.
 • har tagit bort tjänsterna Skicka pengar och Ladda kontantkort.

 

Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.

Villkor 2016-03

 

Den 1 december 2014 har vi uppdaterat våra villkor. För nya kunder som registrerar sig hos 4T kommer dessa att gälla direkt och för befintliga kunder kommer dessa villkor bli gällande från och med 1 februari 2015.

De huvudsakliga förändringarna i villkoren är att vi:

 • har sänkt åldersgränsen för användandet av WyWallet till 16 år (med undantag för faktura från WyWallet, där åldersgränsen fortfarande är 18 år).
 • har förtydligat att erbjudande kan ske via e-post och sms/mms.

Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.

WyWallets villkor

Villkor 2014-12

Det skedde även en uppdatering av villkoren den 2 april 2014. Då var de huvudsakliga förändringarna att:

 • vi istället för den tidigare uppdelningen i allmänna och särskilda villkor har gjort ett samlat dokument med villkor för samtliga tjänster från WyWallet.
 • det är numera möjligt att ha en återkommande debitering från WyWallet och även att använda WyWallet som betalsätt i butik.
 • WyWallet inte längre har någon uppsägningstid på faktura från WyWallet, dock har vi, till följd av lagändringar (1981:739), höjt påminnelseavgiften från 50 till 60 kronor och inkassoavgiften från 160 till 180 kronor.
 • 4T nu har möjlighet att spärra fakturan från WyWallet om det finns en väsentligt ökad risk för att kund inte kan betala (betaltjänstlagen 5 kap. 4 §).

Enligt Lag (2010:751) om betaltjänster (4kap14§) ska ändringar av villkoren meddelas minst två månader innan de blir gällande. För nya kunder som registrerar sig hos 4T kommer de nya villkoren att gälla direkt.

 

WyWallets integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om kontokreditavtalet

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation 4T Sverige

Om cookies

Om cookies på wywallet.se

Äldre villkor

Villkor 2014-12

Villkor 2014-04

Allmänna villkor 2013-01

Allmänna villkor 2012-06

Särskilda villkor WyWallet kontokredit 2012-06

Särskilda villkor WyWallet Mobiloperatörsfaktura 2012-06