Fast pris eller löpande timpris – vad är bäst när du bygger ut?

När du står inför ett byggprojekt som en utbyggnad av ditt hem är beslutet kring om du ska välja fast pris eller löpande timpris för arbetet en av de viktigaste du behöver ta.

Valet mellan fast pris och löpande timpris kan påverka projektets totala kostnad, tidsplan och slutresultat avsevärt.

I den här artikeln kommer vi att utforska för- och nackdelarna med båda prisstrukturerna för att hjälpa dig göra ett informerat val som passar just ditt byggprojekt.

Fördelar med fast pris

Fast pris för ditt byggprojekt kommer med flera fördelar som kan göra processen enklare och mer förutsägbar för dig som beställare.

Förutsägbar kostnad

Med ett fast prisavtal vet du exakt vilket belopp slutpriset kommer att hamna på. Detta underlättar din budgetplanering och bidrar till ekonomisk trygghet genom hela byggprocessen.

Mindre administration

När du väljer fast pris behöver du inte hålla koll på antalet arbetade timmar. Detta minskar den administrativa bördan och du kan istället fokusera på andra aspekter av byggprojektet.

Inga överraskningar

Ett fast pris innebär att du slipper oro för oväntade kostnader. Du slipper irritation över att hantverkaren anländer sent eller avslutar arbetsdagen i förtid, då detta inte påverkar det överenskomna priset för projektet.

Enkel jämförelse av offerter

Ett fast pris gör det lättare att jämföra offerter från olika hantverkare och byggföretag. Oavsett om det handlar om en tillbyggnad Stockholm, byggandet av ett helt nytt hus, eller något helt annat byggprojekt i någon helt annan del av landet så ger ett fast pris en klar och jämförbar kostnadsbild.

Nackdelar med fast pris

När du överväger ett fast pris för ditt byggprojekt är det viktigt att vara medveten om de potentiella nackdelarna som kan uppstå.

Ett fast pris kan verka lockande vid första anblicken men det är avgörande att förstå de risker och begränsningar som kan följa med.

Risk för överpris

En av de största nackdelarna med ett fast pris är risken att betala mer än vad arbetet faktiskt kostar.

Aktörer som erbjuder ett fast pris tar ofta höjd för oväntade händelser och lägger på en extra marginal för att täcka dessa. Som kund kan du då komma att betala ett pris som är 20-50% högre än arbetets faktiska kostnad. Det finns ingen möjlighet att dra nytta av eventuella besparingar som görs under projektets gång eftersom priset är låst.

Genvägar i arbetet

En annan betydande nackdel är risken att hantverkaren tar genvägar för att maximera sin egen vinst.

Med ett fast pris kan det finnas en frestelse för hantverkaren att utföra arbetet på det enklaste och billigaste sättet snarare än att fokusera på kvalitet och hållbarhet. Detta kan leda till att arbetet inte utförs med den standard och omsorg som du förväntar dig och kan i värsta fall resultera i att du behöver anlita någon för att rätta till brister i efterhand.

Fördelar med löpande timpris

Det finns även fördelar med löpande timpris.

Billigare alternativ

I många situationer kan ett löpande timpris vara mer ekonomiskt gynnsamt för dig som kund.

Förutsatt att hantverkaren är ärlig och seriös och rapporterar korrekta tider tenderar det löpande timpriset ofta att resultera i en lägre total kostnad jämfört med fasta priser. Detta beror på att du endast betalar för de faktiska arbetstimmar som läggs ner på projektet.

Kvalitetsmedvetet arbete

En ytterligare fördel är att hantverkaren, vid timdebitering, motiveras att genomföra varje steg i byggprocessen med hög precision.

Det finns inte samma press att snabbt avsluta ett arbetsmoment för att hålla nere kostnaderna som vid ett fast pris. Detta kan leda till ett mer kvalitetsmedvetet och genomtänkt arbete där hantverkaren tar sig tid att göra jobbet rätt från början.

Flexibilitet i projektet

Med ett löpande timpris får du som beställare en större flexibilitet under projektets gång. Du kan göra ändringar och tillägg i projektet utan att behöva omförhandla hela kontraktet.

Detta är särskilt fördelaktigt i projekt där det är svårt att förutse alla arbetsmoment i förväg eller där du vill ha möjlighet att anpassa projektet efterhand som det framskrider.

Tydlig arbetsrapportering

När du betalar på löpande timpris får du regelbundna rapporter om hur många timmar som arbetats och vad som har utförts.

Detta ger en tydlig överblick över projektets framsteg och gör det enklare att följa upp och kontrollera att allt går enligt plan. Det skapar även en öppen och transparent kommunikation mellan dig och hantverkaren.

Nackdelar med löpande timpris

Att välja ett löpande timpris för ditt byggprojekt kan verka fördelaktigt vid första anblicken, särskilt när det gäller flexibilitet. Det finns dock flera nackdelar som är viktiga att beakta innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.

Oförutsägbara kostnader

En av de största nackdelarna med löpande timpris är att du inte i förväg vet vad det slutliga priset kommer att landa på.

Nackdelen här är alltså att det kan leda till ekonomisk osäkerhet och svårigheter att budgetera för hela projektet. Du kan inte heller låsa priset vilket innebär att kostnaderna kan skena om projektet drar ut på tiden eller om oväntade utmaningar uppstår.

Svårigheter att jämföra anbud

När du begär in offerter från olika hantverkare blir det svårare att jämföra dem om de baseras på löpande timpris.

Varje hantverkares timkostnad kan variera och det kan även deras uppskattning av hur många timmar som krävs för att slutföra jobbet. Detta gör det mer komplicerat att bedöma vilket anbud som är mest fördelaktigt.

Tidskrävande uppföljning

Med ett löpande timpris måste du som beställare hålla koll på hur många timmar som faktiskt läggs ner på arbetet.

Innebörden av detta är då att detta kräver en ständig uppföljning och kontroll för att säkerställa att alla timmar är motiverade och att inga onödiga kostnader tillkommer. Det kan bli en tidskrävande process som kräver din uppmärksamhet genom hela byggprojektet.

Vad är bäst?

Att välja mellan fast pris och löpande timpris när du ska bygga ut kan vara en utmaning. Trots att båda alternativen har sina fördelar och nackdelar skulle vi säga att det generellt sett är säkrast att anlita hantverkare på fast pris.

Ett fast pris ger dig som beställare en tydlig kostnadsbild från start och minskar risken för oväntade utgifter. Du kan lättare budgetera för hela projektet och undviker den osäkerhet som kan uppstå om projektet drar ut på tiden eller omfattningen förändras.