Inkomster i statens budget – hur får staten in pengar?

Statens budget är fundamentet för ett lands ekonomiska planering och genomförande. Den speglar hur offentliga medel samlas in och fördelas för att finansiera olika samhällsfunktioner – allt från utbildning och sjukvård till infrastruktur och försvar. Inkomsterna i statens budget kommer från olika källor, där skatter utgör en betydande del.

Denna artikel kommer titta närmare på de olika sätten på vilka staten genererar inkomster, inklusive direkta och indirekta skatter, avgifter, statliga företags vinster, och andra intäkter.

Hur stor är Sveriges budget?

Sveriges budgetstorlek förändras från år till år och reflekterar landets ekonomiska hälsa och prioriteringar.

Denna variation beror på flera faktorer, såsom ekonomisk tillväxt, skatteintäkter och statliga utgifter. År 2022 uppgick exempelvis statsbudgetens inkomster till omkring 1 285 miljarder kronor, vilket ger en fingervisning om omfattningen av de medel som staten hade till sitt förfogande för att finansiera allt från offentlig service till investeringar i infrastruktur och andra typer av satsningar.

Var kommer pengarna ifrån?

Statens inkomster är kritiska för att finansiera allt från offentliga tjänster till nationell infrastruktur. Dessa inkomster kommer från olika källor, där var och en har sin egen betydelse och karaktär.

Skatter

Den mest betydande inkomstkällan för staten är skatter. Dessa omfattar både direkta och indirekta skatter från privatpersoner och företag. För privatpersoner inkluderar det framför allt inkomstskatt på lön, medan företag betalar skatter på sina vinster.

Ett specifikt exempel är casinobranschen, där svenska spelbolag är skyldiga att betala spelskatt på 18 procent av bolagens behållning, det vill säga den summa som blir kvar efter att vinstutbetalningar dragits av från totala insättningar. Så staten tjänar alltså pengar på att svenskar spelar på casino (t.ex. casino online utan konto) så länge det är ett svenskt casino som betalar svensk bolagsskatt.

Inkomster av statens verksamhet

Staten genererar också inkomster genom sin egen verksamhet. Detta inkluderar allt från tjänster som staten tillhandahåller, till inkomster från statligt ägda företag.

Inkomster av försåld egendom

Ibland säljer staten egendom, vilket kan inkludera allt från fastigheter till företagsandelar, vilket bidrar till budgetens inkomstpost.

Återbetalning av lån

Staten ger också ut lån, och återbetalningar på dessa lån är en del av inkomsterna. Det kan handla om allt från studielån till lån till företag.

Kalkylmässiga inkomster

Kalkylmässiga inkomster är inkomster som uppstår i den offentliga sektorns interna ekonomiska transaktioner och bokföring, såsom internhyror och avskrivningar.

Bidrag m.m. från EU

Slutligen mottar Sverige bidrag och finansiering från Europeiska Unionen, vilket är en viktig del av inkomsterna. Dessa medel är ofta öronmärkta för specifika projekt eller program som syftar till att främja utveckling och samarbete inom olika sektorer.

Vilka skapar Sveriges budget?

Skapandet av Sveriges budget är en viktig och komplex process som hanteras av regeringen. Det är regeringens uppgift att utforma och föreslå en budget som balanserar nationens inkomster och utgifter. Denna process involverar noggrann planering och beräkningar för att säkerställa att statens ekonomiska resurser används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Regeringen tar fram budgetförslaget två gånger per år. Den första sker på våren och den andra på hösten. Dessa tillfällen ger regeringen möjlighet att anpassa och uppdatera budgeten baserat på den ekonomiska utvecklingen och aktuella behov. Vårpropositionen lägger grunden för budgetarbetet och presenterar regeringens ekonomiska politik och planer för det kommande året. Höstbudgeten är mer detaljerad och specificerar de ekonomiska anslagen till olika områden och verksamheter.